Shopping Portal

Spong staat op scherp, want u bepaalt wat zij ontwerpt | Voor meer info: +31 654625355 | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |

Aanbiedingen

ALGEMENE VOORWAARDEN SPONG DESIGN

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van Spong Design.
1.2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Spong Design.

Arikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Spong Design gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst met Spong Design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Spong Design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Spong Design alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Spong Design.
2.4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Spong Design niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3: Offertes
3.1. Per gepersonaliseerde opdracht zal Spong Design een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.
3.2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 10 kalenderdagen geldig.
3.3. Alle offertes van Spong Design zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.
3.4. Spong Design verzendt alléén offertes via e-mail, de klant is zelf verantwoordelijk voor het uitprinten hiervan.

Artikel 4: Levering en Levertijd
4.1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
4.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Spong Design zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Artikel 5: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
5.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Spong Design. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Spong Design daartoe bevoegd.
5.2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
5.3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Spong Design te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
5.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Spong Design tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Spong Design, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
5.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Spong Design jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 6: Gebruik en licentie
6.1. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Spong Design recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Spong Design een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
6.2. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
6.3. Spong Design heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 7: Overmacht
7.1. In geval van overmacht is Spong Design gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
7.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
7.3. Spong Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Spong Design geen invloed kan uitoefenen.
7.4. Spong Design is niet aansprakelijk bij minimale kleurafwijkingen die kunnen optreden na afdrukken of kleurafwijkingen die zijn ontstaan door kleuren die zijn geinterpreteerd via online vertoning.

Artikel 8: Geheimhouding
8.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9: Prijzen
9.1. Alle op de Spong Design website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld. Alle in de webshop genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 10: Betaling
10.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen vooraf te geschieden.
10.2. De klant ontvangt een factuur per e-mail. Deze dient door de klant uitgeprint te worden voor zijn eigen boekhouding. 
10.3 Afgerond gepersonaliseerd materiaal dient te worden opgehaald en wordt maximaal 60 dagen na de Overeengekomen datum bewaard, hierna wordt het materiaal vernietigd. Het openstaande saldo alsnog worden voldaan, aangezien hier arbeid voor is verricht.

Artikel 11: Privacy bepalingen
11.1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Spong Design verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

Artikel 12: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
12.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33292385
12.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
12.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Spong Design | H Kuipers Rietberghof 50 |1106 WE | Amsterdam | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.